You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

Gıdaları satın alırkenNe Yediğini Ne İçtiğini Bil

Gıdaları satın alırken .....

Gıda satın alırken, uygun  kontrolleri  yapabilmek sağlık açısından önemlidir. Aksi halde kötü mal için yüksek bir fiyatın ödenmesi ve sağlığın riske edilmesi söz konusu olabilir.

Alacağınız mala iyice bakın, ambalajın zarar görüp görmediğini iyice inceleyin ve son kullanım tarihini aşmamasına dikkat edin.

Dondurulmuş gıda maddelerinin  donma seviyesi kontrol edilmeli ve ürün satın alındıktan hemen sonra çözülmeye başlamadan, buzdolabına veya derin dondurucuya yerleştirilmelidir

Dökme olarak (orijinal ambalajından çıkarılmış) satın alınan gıdaların etiket bilgileri (son kullanım tarihi, üretici firma vb.) mutlaka istenmelidir. Doğrudan ve çapraz bulaşmanın önlenmesi ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca orijinal ambalajlı ürünler tercih edilmelidir. Yiyecek satın alırken dikkatli seçin

Üreticiler ve satıcılar gıda  güvenliği kurallarına ve yasal düzenlemelere  uymuş olsalar bile, gıdaların kalitesi ve güvenliği sizin, yani tüketici tarafından gıdaların nasıl tutulduğuna bağlı olarak etkilenebilir. Gıda  satın aldığınız andan itibaren, o gıdanın güvenliğinden siz sorumlu olursunuz.

 

Etiket Bilgilerini Dikkatle Kontrol Edin…

Ürün etiketindeki ürünün adlandırılmasına dikkat edilmeli ve içindekiler bölümü ince­lenmelidir.

Satın alınması düşünülen ürünün özellikleri etiket bilgileri ile karşılaştı­rılmalıdır. Meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek gibi birbirine ya­kın isimlere sahip, ancak birbirinden farklı ürün­leri alırken, o ürünün alınmak istenen ürün olup olmadığına özellikle dikkat edilmeli; ayrıca içindekiler bölümü okunarak ürünün içeriği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Örneğin; alkolsüz içeceğin etiketindeki ürünün adlan­dırılmasına dikkat edilmelidir.

 

Üretim veya İthalat İznine Dikkat Edin

Tarım ve Orman Bakanlı­ğı’nca verilen üretim izni tarih ve numarasının, eğer ürün ithal ise Tarım ve Köyiş­leri Bakanlığı’nın ithalat izin tarih ve numarasının etikette yazıyor olmasına dikkat edil­melidir.

Son Tüketim Tarihini Kontrol Edin…

Ürünün, ambalajının üzerin­deki son tüketim tarihi ve raf ömrü dikkatle okunmalıdır. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler alınmamalı ve bu ürünler için satıcı uyarılmalıdır.

Son tüketim tarihi geçmiş veya üretim izni olmayan ürünleri satan satış yerleri, Tarım Orman İl Müdürlüklerine bildirilmelidir.

Gıdalar, uygun koşullarda muhafaza edilme­li, hazırlanmalı ve tüketilmelidir.

Ambalaj Kontrolü Yapın…

Bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, delinmiş, sızıntı yapmış, çökmüş ambalaja sahip gıda ürünleri risk taşıyabileceğinden satın alınmamalıdır.

Muhafaza Şartlarını Kontrol Edin…

Etiket üzerindeki uyarı­lara dikkat edilmeli ve her ürünün kendine özgü muhafaza şartlarında (sıcaklık, nem, ışık, vb…) satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmelidir.

Örneğin yumurta alırken, kabuğun temiz olmasına, yumurtanın kırık veya çatlak ol­mamasına ve serin yerde (<12 0C) muhafaza edilmesine dik­kat edilmelidir.

Çiğ kırmızı etler ve hazırlanmış kırmızı et karı­şımlarını satın alırken dış yüzey renginin parlak kırmızı ve homo­jen nitelikte olmasına, renkli ışık ile etlere aldatıcı görünüm verilip verilmediğine, et­lerin veteriner hekim kontrolünden geçtiğini gösterir sağlık damgası olmasına, 0-4 0C’de muhafaza edilmesine ve soğuk zincirin kırıl­mamasına dikkat edilmelidir.

Sucuk, salam, sosis vb. ürünleri satın alırken, kılıfta yağ ve su sızması, hava kabar­cığı ve renk farklılığının olmamasına ve ambalajın sağlam olma­sına dikkat edilmelidir.

Raflardaki Sıcaklığı Kontrol Edin…

Buzdolabında ve derin dondurucuda muhafaza edilen gıda maddele­ri uygun şartlarda soğutulmalıdır. Varsa soğu­tucu ve dondurucudaki sıcaklık ölçer kontrol edilmelidir.

Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin kırılma­masına dikkat edilmelidir. Dondurulmuş gıda­lar alışverişin en sonunda alınmalı ve en kısa sürede eve ulaştırılarak derin dondurucuya konulmalıdır.

Dondurma ve diğer dondurul­muş gıdalarda çözülüp don­ma durumunu gösteren şekil bozukluğu gibi işaretlere dikkat edilmelidir.

Soğutucu dolaplar uygun şartlarda çalışıyor olmalı ve gıdalar hava akımına izin verecek şekilde depo­lanmalıdır.

Kırmızı et ve kanatlı etleri alışverişin en sonunda alınma­lı, yüksek sıcaklıkta fazla dolaştı­rılmadan en kısa sürede eve ulaştırıl­malı ve buzdolabında saklanmalıdır.

Açıkta Satılan Gıdaları Satın ALIRKEN

Taze meyve ve sebzeler ile teknik ve hijye­nik koşullarına uygun olarak satılan dökme gıdalar hariç, açıkta satılan ambalajsız gıda­lar satın alınmamalıdır.

Dökme olarak (orijinal ambalajından çıka­rılmış) satın alınan gıdaların etiket bilgileri (son kullanım tarihi, üretici firma vb.) mut­laka istenmelidir. Doğrudan ve çapraz bulaş­manın önlenmesi ve izlenebilirliğin sağlan­ması amacıyla mümkün olduğunca orijinal ambalajlı ürünler tercih edilmelidir. 

  • Paylaş